Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 97/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95% (IGM:IGA) SOL.INF 50MG/ML BTx100ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΟ0Μ6-ΦΑ9

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΟ0Μ6-ΦΑ9
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/10/2017