Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 89/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Ορθοδοντικά Υλικά για την Κάλυψη Αναγκών του Ορθοδοντικού Τμήματος 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:7ΑΒ76-ΜΑ7

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για τηνπρομήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΑΒ76-ΜΑ7
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 09/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2017