Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ.13/17 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Πλήρωσης Αρμών – ΑΔΑ : 6ΔΚΙ6-ΝΣΒ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα
στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την
προμήθεια υλικών πλήρωσης αρμών προς κάλυψη αναγκών Μονάδας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2017