Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ΄ αριθμ. 06/17 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Συσκευών Συμπίεσης Αζώτου Υψηλής Πίεσης – ΑΔΑ: ΩΜΤΞ6-ΕΣΡ

Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια υλικών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/11/2017