Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 30/17 για την Προμήθεια Συσκευής Χειρουργικών Ραδιοσυχνοτήτων (RF) για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Κ3Υ6-ΣΧΛ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια του μηχανήματος θέματος προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Κ3Υ6-ΣΧΛ
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/09/2017