Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

To 251ΓΝΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση σχετική αίτηση στην Κεντρική Γραμματεία του 251ΓΝΑ (Π. Κανελλόπουλου 3, Αθήνα, 11525).

Αίτηση-Πίνακες Κατηγοριών

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 13/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/10/2017