Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 62/17 για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης( ΑΔΑ: 6Κ5Τ6-ΑΡΥ).

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (CPV:33140000-3)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια
 
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/09/2017