Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 91/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL.INF 100ΜG/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΧΥ46-ΦΥΣ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΧΥ46-ΦΥΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2017