Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 76/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών (Φίλτρα Αιμοκάθαρσης-Φύσιγγες) Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΒΣΩ6-Ω9Κ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΒΣΩ6-Ω9Κ
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 18/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/10/2017