Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ.37/17 της ΥΠ/ΠΑ για τη Διακλαδική Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE – ΑΔΑ : ΩΨΡΞ6-ΒΒ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια 32.000 QT (1/4 US GAL) ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074 (CPV 09211300-4), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (576.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ, προς κάλυψη των αναγκών των Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/11/2017