Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού Δ.32/17 για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)] – ΑΔΑ: Ω5ΠΛ6-ΥΣΗ

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω  της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
για την ανάδειξη αναδόχου για  τη  διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα  Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)].
 

 
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/11/2017