Θέμα: Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 60/17 για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL.

Μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του  συνοπτικού   Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 60/17 για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL. για τις 31/08/2017, ημέρα Πέμπτη.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΒΘΣ6-Τ28)

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/08/2017
Τελευταία τροποποίηση: 11/08/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/08/2017