Επαναληπτική Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (E.Π.Ε.Ε.14/17) της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων – ΑΔΑ: ΨΗΕΣ6-Μ9Ζ

 • Η 115 ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με
  τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (υλικό με Α/Α 2) και της
  διαθέσιμης πίστωσης, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
  117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο
  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με
  κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων
  Οχημάτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗΕΣ6-Μ9Ζ
Επαναληπτική Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2017
Τελευταία τροποποίηση: 14/08/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/08/2017