Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/17) για την Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών (Laptops) προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ ΑΔΑ : 6ΙΟ76-ΧΣΑ

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια Φορητών
Υπολογιστών (Laptops) προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΟ76-ΧΣΑ  https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9F76-%CE%A7%CE%A3%CE%91?inline=true
Διακήρυξη 10/2017 ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2017
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/09/2017