Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 85/17 για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωσης Δεξαμενής του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΒΛΤ6-ΚΧΣ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΒΛΤ6-ΚΧΣ
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/08/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2017