Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού(∆. 08/17) της 116ΠΜ για την Προµήθεια Ελαιολιπαντικών Μέσων Εδάφους – ΑΔΑ: Ω7ΛΨ6-5ΧΒ

Η 116ΠΜ ματαιώνει το διαγωνισμό (Δ.08/17)  για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Μέσων Εδάφους προς Κάλυψη Αναγκών 116ΠΜ, 117ΠΜ, 120ΠΕΑ, 124ΠΒΕ και Α/Απ ΑΚΤΙΟΥ που είχε προκηρυχθεί για την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017. Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχτεί κατόπιν τροποποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Γ της διακήρυξης).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2017