Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ G.V και EMBRAER (O/N: 173099-173138) – ΑΔΑ: Ψ1ΒΨ6-Ρ9Μ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ G.V και EMBRAER (O/N: 173099-173138).

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2017