Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/17 για την Προμήθεια Υλικού ΛΟΖ Σωληνώσεων Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N: 173094) – ΑΔΑ: ΨΡΘ56-0ΣΙ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/17 για την Προμήθεια Υλικού ΛΟΖ Σωληνώσεων Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N: 173094).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2017