Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 55/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτημάτων «HOIST HANGER ASSY» Ε/Π AB-205 (O/N: 173095) – ΑΔΑ: 6Ο6Δ6-ΨΥΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 55/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτημάτων «HOIST HANGER ASSY» Ε/Π AB-205 (O/N: 173095).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/07/2017