Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/17) για την Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ – ΑΔΑ: ΩΩΛΠ6-ΟΕ4

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/17) για την Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΛΠ6-ΟΕ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2017