Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 41/17 του Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ» – ΑΔΑ: 65Ε86-59Θ

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας (VPN), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα παράτασης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή  του Παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης Δ.41/17, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 245.168,22€ εκτός ΦΠΑ (ή 304.008,59€ με ΦΠΑ), συμπεριλαμβανόμενων των τελών κινητής τηλεφωνίας (12%) και των υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων ποσοστού 6,26832% για το ΓΕΑ και 4,22032% για το ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/08/2017