Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός υπ’αρίθμ. 39/17 για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4» – ΑΔΑ:7ΖΑΚ6-ΔΣΒ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια  φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/08/2017