Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου – ΑΔΑ: Ω4ΗΗ6-Ψ6Λ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4ΗΗ6-Ψ6Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 23/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2017