Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/17 για την Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής προς Κάλυψη Απαιτήσεων ΔΑΥ/ΚΜΗ – ΑΔΑ: Ω7ΜΙ6-Τ5Δ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/17 για την Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής προς Κάλυψη Απαιτήσεων ΔΑΥ/ΚΜΗ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΜΙ6-Τ5Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2017