Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 11/17 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Υλικών Α/φών CL–215/415» – ΑΔΑ : ΩΧΨ96-Δ0Χ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 11/17 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Υλικών Α/φών CL–215/415».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΨ96-Δ0Χ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 15/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2017