Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 51/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υποδημάτων Ασφαλείας Τύπου S3 – ΑΔΑ: 7ΜΚΜ6-Ζ66

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 51/17 ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια Υποδημάτων Ασφαλείας Τύπου S3 .
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΜΚΜ6-Ζ66

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2017