Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 06/17 της115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Μπυρών για Ανάγκες Τροφοδοσίας Πρατηρίου, Κυλικείων & Λεσχών – ΑΔΑ: 6ΔΓ16-92Γ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την περιοδική προμήθεια ΜΠΥΡΩΝ, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΓ16-92Γ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2017