Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 05/17 της115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Αναψυκτικών-Χυμών για Ανάγκες Τροφοδοσίας Πρατηρίου, Κυλικείων & Λεσχών – ΑΔΑ: Ω5ΒΞ6-ΤΣΗ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την περιοδική προμήθεια αναψυκτικών – χυμών για ανάγκες τροφοδοσίας πρατηρίου, κυλικείων & λεσχών της 115 Π.Μ, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5ΒΞ6-ΤΣΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/05/2017