Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 39/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτήματος "ROTOR ASSY" Ε/Π S/P (Ο/Ν:173084) – ΑΔΑ: 6Α4Τ6-ΑΞΩ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 39/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτήματος “ROTOR ASSY” Ε/Π S/P (Ο/Ν:173084).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Α4Τ6-ΑΞΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2017