Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA-S/N 2464 (Εκτέλεση 12ετούς Επιθεώρησης από ΚΕΑ) – ΑΔΑ: Ω1Α26-ΗΦ4

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA-S/N 2464 ( Εκτέλεση 12ετούς Επιθεώρησης από ΚΕΑ)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1Α26-ΗΦ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2017