Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 32/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6 (O/N: 173035) – ΑΔΑ: ΩΣΣΘ6-ΘΟΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 32/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6 (O/N: 173035)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΣΘ6-ΘΟΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2017