Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Δ.07/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας και Ελέγχου Επιβατών και Αποσκευών – ΑΔΑ: 7Φ776-ΝΘΚ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Δ.07/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας και Ελέγχου Επιβατών και Αποσκευών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ776-ΝΘΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2017