Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/17 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΩΤ9Χ6-4ΩΘ

Η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 05/17, σε ευρώ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή τιµή ανά είδος υλικού, για την προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Πελοποννήσου.
Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας εκτιµάται στα είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ (28.210,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤ9Χ6-4ΩΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/05/2017