Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 69/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Τριών (3) Αναπνευστήρων Ασθενών της ΜΕΘ – ΑΔΑ: 6ΘΕΛ6-Κ72

 
Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια του κατωτέρω είδους προς κάλυψη αναγκών της 251ΓΝΑ/ΜΕΘ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της υπόψη προμήθειας ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (70.680,00€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (ποσοστού 6,2061%) και λοιπών εξόδων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΘΕΛ6-Κ72

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/06/2017