Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 65/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών FACTOR VII(PROCONVERTIN), FACTOR II (PROTHROMBIN), FACTOR X (STUART PROWER FACTOR), FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED) PROTEIN C, PROTEIN S – ΑΔΑ: 78Β86-ΛΚΞ

 
Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, Δραστικών Ουσιών FACTOR VII(PROCONVERTIN), FACTOR II (PROTHROMBIN), FACTOR X (STUART PROWER FACTOR), FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED) PROTEIN C, PROTEIN S προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (49.447,20€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78Β86-ΛΚΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 16/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2017