Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/2017 για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Λήψης Προσφορών Δαπανών έως 20.000,00€ για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 7Α8Ζ6-ΔΩ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/2017 για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Λήψης Προσφορών Δαπανών έως 20.000,00€ για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Α8Ζ6-ΔΩ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2017