Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2017 της 124 ΠΒΕ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών – ΑΔΑ: ΩΗΞ26-ΧΙ9

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2017 της 124 ΠΒΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά είδος, για την προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών (αρακάς-φασολάκια), προς κάλυψη ετήσιων αναγκών της Μονάδας, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (12.550,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΞ26-ΧΙ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2017