Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 25/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 – ΑΔΑ: Ω0ΙΘ6-4ΧΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 25/17 για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0ΙΘ6-4ΧΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2017