Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π BELL-212 (Ο/Ν :163017) – ΑΔΑ: 6Λ536-49Ο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π BELL-212 (Ο/Ν :163017)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Λ536-49Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2017