Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/17 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Nωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: ΨΖ326-ΗΤΑ

Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει  συνοπτικό  Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ- θρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την προμήθεια κρεάτων,  για κάλυψη αναγκών 111 ΠΜ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθεια είναι εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΖ326-ΗΤΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/04/2017