Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ.05/17 της 116ΠΜ, για την Κοπή-Αποκομιδή Ξυλείας ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ – ΑΔΑ:6ΞΔ46-ΚΕΘ

Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/17) για την Κοπή-Αποκομιδή Ξυλείας ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΔ46-ΚΕΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/05/2017