Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 01/17 της 350ΠΚB, για την ανάδειξη Αναδόχου για την Καθαριότητα Χώρων των 350 ΠΚΒ-ΣΥΔ – ΑΔΑ ΩΤΑΟ6-ΕΔΥ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχου για την Καθαριότητα Χώρων των 350 ΠΚΒ-ΣΥΔ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (13.600,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΑΟ6-ΕΔΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/03/2017