Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 07/2017 του 251ΓΝΑ, για την Συντήρηση με Ανταλλακτικά για ένα (1) Έτος Πέντε (5) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης τύπου ΑΚ-200 και Ενός (1) Μηχανήματος Αιμοκάθαρσης τύπου ΑΚ-90S της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού- ΑΔΑ: ΩΒΚΥ6-ΩΩΥ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας καλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τη συντήρηση με ανταλλακτικά για ένα (1) έτος πέντε (5) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης ΑΚ-200 και ενός (1) μηχανήματος αιμοκάθαρσης ΑΚ-90 S της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 ΓΝΑ.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (11.814,00€) πλέον του ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΚΥ6-ΩΩΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/04/2017