Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 41/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών – ΑΔΑ: ΨΔ4Β6-8ΞΞ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 41/17,  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών COLISTIMETHANE SODIUM PD.S.INH.N 1.000.000IU/VIAL & FINGOLIMOD CAP 0,5MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (62.469,23€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΔ4Β6-8ΞΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/04/2017