Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:ΩΥΖΤ6-Ι8Β

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 23/17, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL.INF 100ΜG/VIAL, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (63.593,22€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΖΤ6-Ι8Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/03/2017