Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 06/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια Υλικού – ΑΔΑ : 7ΥΤΙ6-ΞΘΝ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) δημοσιεύει Ορθή επανάληψη (ως προς τον κωδικό Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) του Διαγωνισμού Δ.6/17 με  (Προμήθεια Εκατό Τεμαχίων (ΕΑ:100) Υλικού «DISK ROTATING» P/N:5014080 NSN:1630015203697 Συστήματος Brake Assy Α/Φ C-27J).
 Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΥΤΙ6-ΞΘΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/04/2017