Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6 (O/N: 173035) – ΑΔΑ: ΩΣΝΧ6-ΥΔΞ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απó οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τıμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ T-6.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΝΧ6-ΥΔΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2017