Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν :173011) – ΑΔΑ: ΩΦΘ26-ΙΝΕ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απó οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τıμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ C-27J.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΘ26-ΙΝΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 30/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2017