Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ G.V. (O/N: 173017) – ΑΔΑ: ΩΖΛΗ6-ΖΟΕ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία καθορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ G.V. (O/N: 173017). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (24.344,73 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΛΗ6-ΖΟΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2017