Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL – ΑΔΑ : 7Χ976-ΙΜ1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100LL παραδοτέου με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) του προμηθευτή, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 960.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 10/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/04/2017